Πρώτη (1η) τροποποίηση της πρόσκλησης για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου.

1.1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Θερμαντικά Σώματα

8.Αναλυτική περιγραφή δικαιολογητικών συμμετοχής στη δράση Θερμαντικά