Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

 • ANKO
  Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
  Δυναμικός Μηχανισμός Τοπικών Φορέων
  Ολοκληρωμένη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Portfolio
  Εκπόνηση μελετών
  Τηλεθέρμανσης
  Κτιριακών
  Οδοποιίας
  Μετεγκατάστασης οικισμών
  Δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης
  Αρδευτικών έργων
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 • Ο Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) μέσω του οποίου καθιερώνονται, τίθενται σε εφαρμογή και διατηρούνται οι απαραίτητες διεργασίες.
 • Η ενημέρωση της Ανώτατης Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και τις ανάγκες βελτίωσής του.
 • Η εξασφάλιση της προαγωγής και ενημέρωσης όλης της Εταιρείας για τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Η επικοινωνία με εξωτερικούς Συμβούλους και άλλους φορείς σχετικά με το ΣΔΠ.
 • Ο έλεγχος Αρχείων και Εγχειριδίων του ΣΔΠ και η ενημέρωση για ελλείψεις ή αντικαταστάσεις.
 • Η σύνταξη προγράμματος Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και ο έλεγχος της εφαρμογής του.
 • Η επιθεώρηση τμημάτων για την εφαρμογή του ΣΔΠ.
 • Η στήριξη - εκπαίδευση του προσωπικού για το ΣΔΠ.
 • Η διατήρηση της σχετικής τεκμηρίωσης για όλα τα προαναφερόμενα.

 

Η ποιότητα στην ΑΝΚΟ

Είναι γνωστό σε όλους ότι η ποιότητα σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας στην επιχειρηματική δράση και κατά συνέπεια της επιτυχίας και της ισχυροποίησης της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης. Η ικανότητά της να προσφέρει στους πελάτες προϊόντα ή υπηρεσίες, που να ικανοποιούν στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες και τις επιθυμίες του αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα όχι απλά της επιτυχίας αλλά της επιβίωσης της.

 

Τα δεδομένα αυτά επέβαλαν την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής ενός μοντέλου οργάνωσης και ανάπτυξης των παραγωγικών, διοικητικών και όχι μόνον σχέσεων της Εταιρείας, μέσα από τη σειρά προτύπων ISO 9000, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία προς την κατεύθυνση της ποιότητας. Από τις 23/6/2001 η Εταιρεία μας διαθέτει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001.

 

Η ποιότητα είναι έννοια με δυναμική και εξελισσόμενη και έτσι η ΑΝΚΟ προσαρμοζόμενη στις εξελικτικές μεταβολές του όρου και στα επίκαιρα δεδομένα, σχεδίασε ανάπτυξε και εφαρμόζει ένα νέο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο EN ISO 9001:2000 με στόχο πάντα την ικανοποίηση των πελατών, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες της θεσμικής υπόστασης της Εταιρείας, της μετοχικής σύνθεσης και τις εγγενείς ιδιομορφίες του πελατολογίου της.

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από το οποίο καθορίζονται όλες οι Διεργασίες και οι Διαδικασίες λειτουργίας της ΑΝΚΟ.