Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Μελετών της ΑΝΚΟ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την παραγωγή του συνόλου των απαιτούμενων μελετών (κύριων και υποστηρικτικών) για την κατασκευή και νομιμοποίηση των αντίστοιχων Δημοσίων έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δημοσίων Φορέων, οι οποίες είτε κατασκευάζουν οι ίδιες έργα είτε διαχειρίζονται την διαδικασία κατασκευής έργων.

 

Στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι :

  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας με την παράδοση πλήρους και επαρκούς παραγόμενου έργου (μελέτες ή υπηρεσίες Συμβούλου).
  • Η διατήρηση προσωπικού υψηλών προδιαγραφών, αναφορικά με την τεχνική - επιστημονική επάρκεια και εμπειρία.

Προκειμένου η Διεύθυνση Μελετών να επιτύχει τους παραπάνω στόχους της, αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά τμήματα :

  • Κτιριακών Μελετών και Αναπλάσεων
  • Υδραυλικών Μελετών και Τηλεθερμάνσεων
  • Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικών Μελετών
  • Πολεοδομικών Μελετών
  • Διοίκησης και Επίβλεψης Έργων
  • Συμβούλου Διαχείρισης και Ωρίμανσης Έργων

Η υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνεται από τη Διεύθυνση Μελετών γίνεται μέσω Ομάδων Δράσεων από μέλη των παραπάνω τμημάτων.

Η συνολική ευθύνη υλοποίησης της Δράσης ανήκει στο Τμήμα που υλοποιεί την αντίστοιχη κύρια μελέτη.