Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας

image Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο τηςΟδηγίας 2012/27/Ε Ε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012).

Το σχέδιο είχε τεθεί σε διαβούλευση και το Σεπτέμβριο του 2014, έκτοτε δεν κατατέθηκε στη Βουλή αλλά μεσολάβησε η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης το Φεβρουάριο και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την προηγούμενη εβδομάδα για παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας. Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή πρότεινε και ημερήσιο πρόστιμο ύψους 29.145,6 ευρώ εφόσον η χώρα μας καταδικαστεί από το Δικαστήριο και δεν έχει ενσωματωθεί ως τότε η Οδηγία.

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη - μέλη της ΕΕ με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου μέτρων πολιτικής και δράσεων .

Με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται στην εθνική ενεργειακή πολιτική και αγορά στόχοι, κανόνες, μέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων: -Ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον οποίο η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 δεν θα υπερβαίνει τους 18,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου τελικής ενέργειας. -Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού των κτιρίων του Δημοσίου προκειμένου να εκπληρωθούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. -Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε όλα τα νέα κτίρια ή όταν αντικαθίσταται ο μετρητής. - Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους. Τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν: α) μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας, β) κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες, που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας, γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης, ε) κατάρτιση και εκπαίδευση.

Το Υπουργείο καλεί τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση απόψεων και προτάσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.