Χρηματοδοτήσεις

Τίτλος
Δάνεια ύψους 182 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress σε περισσότερους από 20 000 επιχειρηματίες για τη σύσταση
Ανακοίνωση απόφασης παράτασης υλοποίησης των έργων των οριστικά ενταγμένων Δικαιούχων στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο των ΠΕ
Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER της ΑΝΚΟ
Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων
Ξεκινάει η υλοποίηση δύο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους
"Επιχειρούμε Δυναμικά" και "Επιχειρηματική Ευκαιρία" τα δύο πρώτα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ
Έγκριση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΕ:Τα 18 νέα επενδυτικά προγράμματα για την Ελλάδα - Προφίλ & κατανομή πόρων ανά Περιφέρεια
Πορεία υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013
Καλές επιχειρηματικές πρακτικές του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης: Στοιχεία για τον Αναπτυξιακό Νόμο (ν. 4399/2016)
«Οι μελλοντικοί οδηγοί της Ευρώπης: Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις»
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα διαπεριφερειακής συνεργασίας
Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Προώθηση & Ανάπτυξη ∆ιακρατικών Θεματικών Τουριστικών Προϊόντων μέσω των Πολιτιστικών και ∆ημιουργικών Βιομηχανιών (COSME 2014-2020)
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του ΕΠΑλΘ 2014-2020 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια» καθώς και «Καινοτομία στην αλι
Ξεκινάνε οι υποβολές της 1ης περιόδου για τη δράση «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014-2020
Επιχειρηματική Αποστολή στην Ασία 23-30 Σεπτεμβρίου 2017
Ενεργοποιείται το πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018
Προκήρυξη για υποβολή πρότασης «Ορισμού ενός ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Τ
Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση
Νέα Δράση «Επιχειρούμε Έξω» για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020),Κοζάνη 18-12-2017
Έναρξη υποβολών για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.