Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ από την ίδρυσή της φροντίζει να τηρεί πιστά τις αρχές της. Η κυριότερη αξία της εταιρείας είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ που εκφράζεται προς τρεις (3) βασικές κατευθύνσεις : 

 • Προς τους Μετόχους και τους Πελάτες
 • Προς τους εργαζομένους
 • Προς την κοινωνία

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας AE από την ίδρυσή της φροντίζει να τηρεί πιστά τις αρχές της.

Η κυριότερη αξία της εταιρείας είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ που εκφράζεται προς τρεις (3) βασικές κατευθύνσεις :

 • Προς τους Μετόχους και τους Πελάτες

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει με αποτελεσματικό τρόπο υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας τους φορείς από κάθε πλευρά. Παράλληλα ανανεώνει και βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της ώστε να καλύπτει διαρκώς τις εξελισσόμενες ανάγκες των τοπικών φορέων στην προοπτική της δημιουργίας μιας σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας.

Προς τους εργαζομένους

Ο σεβασμός της ΑΝΚΟ προς τους εργαζομένους της εκφράζεται με την εφαρμογή και την πιστή τήρηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, που στοχεύει στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους.

Λειτουργώντας ομαδικά όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων, μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Προς την κοινωνία

Η εταιρεία τηρεί πιστά τα επιχειρησιακά ήθη, ενθαρρύνοντας τα στελέχη της να συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο, με στόχο πάντα την ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας, με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ειδικότερα οι επιχειρησιακές αξίες της Εταιρείας, που αποτελεί το θεμέλιο λίθο των δράσεών της για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, είναι οι παρακάτω :

 • ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Σφυρηλάτηση υγιούς σχέσης συνεργασίας ως αντικείμενο των καθημερινών επαφών με τους φορείς - πελάτες.

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (μελέτες, προγράμματα, στήριξη), εναρμόμιση με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων αποτελούν καθημερινή φροντίδα της εταιρείας.

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ενεργοποίηση όλων των φορέων ως κίνητρο για δημιουργικότητα, απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων, αξιοποίηση της απόδοσης των συμμετεχόντων, μείωση της αλληλοκάλυψης και συντόμευση του δρόμου προς το στόχο, συνδυάζοντας το μέγιστο της προσφοράς στον ελάχιστο χρόνο, με τη βέλτιστη ποιότητα.

 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Έγκαιρη σύλληψη - σχεδιασμός - προετοιμασία - στήριξη και συμμετοχή σε νέα προγράμματα και σχέδια δράσης, με στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών.

 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων, με στόχο την οικονομική αυτοδυναμία της εταιρείας και την ενδυνάμωση του ρόλου και της συμβολής της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ενσωμάτωση της καινοτομίας ως βασική παράμετρο τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας, όσο και στην παροχή των υπηρεσιών της.

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και της χώρας μας, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η ΑΝΚΟ προσπαθεί να είναι πρωτοπόρος και συμμέτοχος σε ένα μεγάλο πλήθος πρωτοβουλιών και προγραμμάτων συνεργασίας της ΕΕ και της χώρας μας προς όφελος της Περιφέρειας.

 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου επικοινωνίας, με μεταφορά αλλά και παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, από τον Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό χώρο.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ενεργή συμμετοχή στο "κοινωνικό γίγνεσθαι" της Περιφέρειας, με δράσεις και λειτουργίες που συμβάλλουν στη βελτίωση του κοινωνικού συνόλου της περιοχής.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.