-->

Δημοσιεύτηκε η Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την εν λόγω απόφαση :

α) Πραγματοποιείται αύξηση της συνολικής Διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης.

β) Ορίζεται η 31/12/2023 ως προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, καθώς επίσης και ως ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των δαπανών.

γ) Τροποποιείται το υποκεφάλαιο 6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής οικοδομικής άδειας εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

δ) Διευκρινίζεται ότι τα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθούν έως και την 29/09/2023, με εξαίρεση του πρώτου (1ου) Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, που πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των 12 μηνών.

ε) Διευκρινίζεται ότι το αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο εντός (15) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του.

στ) Στο υποκεφάλαιο 11.1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ- ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης έως και είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Αιτημάτων Επαλήθευσης - Πιστοποίησης.

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται από τον ΕΦΔ.

ζ) Τροποποιείται το Παράρτημα III: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, και συγκεκριμένα η παράγραφος Α, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

η) Τροποποιείται η λίστα των παραδοτέων της δαπάνης του Μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού, της ενότητας 6, του Παραρτήματος III: : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

θ) Τροποποιείται το Παράρτημα ΙΧ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής σύμβασης δανείου κατά την υλοποίηση της επένδυσης.

ι) Τροποποιείται το Παράρτημα ΧΙ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.

κ) Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, δύναται να αντικατασταθούν από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Yπενθυμίζεται ότι η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Την τροποποίηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα www.kepa-anem.gr, στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr , καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, http://www.diavgeia.gov.gr με τον προαναφερθέντα Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.