Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την 1η τροποποίηση της Απόφασης με αρ. πρωτ. 83/11-01-2021 με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ:ΩΥΓΘ7ΛΨ-5ΞΘ), καθώς και την τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης ως προς τα παρακάτω:

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της απόφασης