• Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες

Στη δημοσιότητα προς διαβούλευση η υπουργική απόφαση που θεσμοθετεί το Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο θα διαμορφώσει το περιβάλλον πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προκήρυξη του Μέτρου 2 «Γεωργικές Συμβουλές» των Προγραμμάτων, η οποία αναμένεται να βγει στον αέρα αρχές του 2018 με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Βάσει του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ ο ΕΛΓΟ Δήμητρα αναλαμβάνει φορέας επιμόρφωσης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων.

Σκοπός του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησής.

Τα θεματικά πεδία των συμβουλών

Στο σύστημα αυτό και τον επίσημο κατάλογο εγγεγραμμένων γεωργικών συμβούλων, θα μπορούν να ενταχθούν φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ώστε να παρέχουν μία ομάδα συμβουλών εννιά (9),προς το παρόν,θεματικών πεδίων που αφορούν:

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ)
ΙΙΙ. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ.
VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.
VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.
VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
ΙΧ. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.
X. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
δ) Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

XI. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. Τα νέα πεδία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων.

Προαιρετική η συμμετοχή των αγροτών
Οι γεωργοί θα έχουν πρόσβαση στο Σύστημα σε προαιρετική βάση και προτεραιότητα πρόσβασης θα έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι  γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων (συνεταιρισμών, οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ) των γεωργών.

Η σύνδεση με το Μέτρο 2 Γεωργικών Συμβουλών
Όσοι αγρότες επιλέξουν να λάβουν συμβουλή για τα παραπάνω θεματικά πεδία και μόνο από πιστοποιημένους φορείς που είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Γεωργικών Συμβουλών, δύναται το κόστος να καλυφθεί (έως 1.500 ευρώ) από το σχετικό Μέτρο των Προγραμμάτων, που θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2018, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.

Περιγραφή της δομής του Συστήματος
1. Το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, περιλαμβάνει:

 • Τους Γεωργικούς Συμβούλους (ΓΣ) και τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)
 • Tο φορέα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αυτών και
 • Τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό, τον έλεγχο του Συστήματος, της επιμόρφωσης, πιστοποίησης των ΓΣ και των ΦΠΓΣ.

2. Οι αρμόδιες, για τη λειτουργία του Συστήματος, αρχές του άρθρου 5 μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να εξειδικεύονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία, μέσω των κατάλληλων συνεργασιών με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς. Επίσης, να ενημερώνονται για τις ενωσιακές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις που άπτονται γεωργικών θεμάτων.
3. Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν Γεωργικές Συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω νομικών  οντοτήτων κάθε μορφής, που πιστοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται, για τους σκοπούς αυτής της Απόφασης, Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να συστήνουν, να συμμετέχουν, να εργάζονται ή  να συνεργάζονται στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Κατά παρέκκλιση αυτών, Γεωργικές Συμβουλές παρέχονται και από φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.
4. Η εκπαίδευση-επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων των φορέων, είναι υποχρεωτική .
5. Το ΣΠΣΓΕ εξασφαλίζει την πρόσβαση των ωφελούμενων σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Εφόσον αιτιολογείται δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές μπορούν να παρέχονται και σε άτυπες ή τυπικές με βάση το εθνικό δίκαιο, μικρές ομάδες  παραγωγών για την αντιμετώπιση, κατόπιν τεκμηρίωσης, κοινού προβλήματος.

**Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος  Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές :

Να στηρίζονται - ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.
Να επιλύονται  προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)
Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)


Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

 • Οι  αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
 • Οι  αρχές λειτουργίας του συστήματος.
 • Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.
 • Οι διαδικασίες πιστοποίησης.
 • Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .
 • Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους
 • Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .
 • Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.

Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

 • προαιρετικό για τους αγρότες.
 • ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.
 • δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες.
 • ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.
 • περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης  ελεγκτή-ελεγχόμενου.
 • ανοιχτό στην  εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.
 • Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.
 • διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν  δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.

Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.

Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Βρείτε εδώ το σχέδιο για το Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.