Αντικείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ) Εξυγίανσης, Προστασίας & Ανάδειξης Λίμνης Καστοριάς, είναι η εξέταση συγκεκριμένων Τεχνικών έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, με καθορισμένο χρονικό προγραμματισμό, ώστε να διαμορφωθεί ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών, για την άμβλυνση ή/και εξάλειψη υφιστάμενων και μελλοντικών προβλημάτων της λίμνης:

  • την περιβαλλοντική προστασία της λίμνης της Καστοριάς
  • την αποκατάσταση και διατήρηση της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας των Ζωνών Προστασίας της λίμνης, όπως αυτές θα θεσμοθετηθούν με βάση το Προεδρικό διάταγμα «για την προστασία της Λίμνης Καστοριάς»
  • την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή ως περιοχής ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος

Νικολαΐδης Κωνσταντίνος - Γεωλόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Καλαμπούκας Ιωάννης - Μηχανικός Περιβάλλοντος %.Π.Θ., M.Sc.