ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

(Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 09-02-2012.)

Η παράθεση του ισχύοντος Εθνικού και Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου σχετικά με τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η αποτύπωση τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η εξέταση της Χωροταξικής κατανομής των αιολικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκονται σε αδειοδοτική διαδικασία στη ΡΑΕ ή σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο (αποτύπωση αδειών παραγωγής ή αιτημάτων για άδειες παραγωγής). Εκτίμηση του μεγέθους τους σε συνάρτηση με τους Εθνικούς στόχους σε ότι αφορά την ανάπτυξη ΑΠΕ.

Προτάσεις μέτρων που μπορούν να προταθούν στη φάση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικών εγκαταστάσεων.