Το PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση με αποστολή να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για την ανταποκρινόμενη πρόοδο κοινωνιών και ανθρώπων.
Είναι ένας κόμβος συν-σχεδιασμού, ανοιχτός σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και την ανταλλαγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική.
Το PRISM αξιολογεί ετησίως τον κοινωνικό του αντίκτυπο αξιολογώντας όλες τις μορφές σημαντικής αλλαγής που βιώνουν άτομα και κοινότητες, μετά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές του ως «συν-ειδικοί». Ο αντίκτυπος των δράσεών του λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση του εισοδήματος και το επίπεδο ένταξης στην αγορά εργασίας, τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης, την κοινωνική ένταξη και τις αλλαγές σχέσεων, τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και τις γενικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και ευεξίας.

  

 

Το Universidade de Vigo είναι ένα Ισπανικό, δημόσιο, ακαδημαϊκό ίδρυμα που ιδρύθηκε επίσημα το 1989 με τρεις κύριους στόχους: να παρέχει υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με υψηλά ποσοστά ποιότητας και να είναι προσανατολισμένο στην προώθηση των προοπτικών εργασίας στους φοιτητές του δίνοντας προτεραιότητα στη διεθνοποίηση. να προωθήσει μια βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο και να μεταφέρει τη γνώση και τις επιστημονικές προόδους της στην κοινωνία προκειμένου να προωθήσει μια έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλης της γύρω περιοχής.
Η UVigo διαθέτει 3 Πανεπιστημιουπόλεις σε Ourense, Pontevedra και Vigo και ηγείται του International Campus of Excellence Campus do Mar, το οποίο επιδιώκει να γίνει καταλύτης για ένα διασυνοριακό και ολοκληρωμένο δίκτυο μονάδων έρευνας, διδασκαλίας και μεταφοράς γνώσης στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας της θάλασσας . Διαθέτει επίσης ένα Campus of the Water στο Ourense και το Campus CREA στην Pontevedra, το οποίο διαθέτει την πιστοποίηση “Ιnternational Green Campus”.

     

 

Η Petra Patrimonia Corsica είναι ένας συνεταιρισμός που ειδικεύεται στον αειφόρο τουρισμό, τη γαλάζια οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία με σημαντική εμπειρία σε έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος.
Η Petra Patrimonia Corsica ενεργεί ως Οργανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων που προωθεί την επιχειρηματικότητα και συμβάλλει στην εδαφική συνοχή με παραρτήματα στην (Κορσική, Γουαδελούπη, Γουιάνα), επίσης μέσω ευκαιριών κατάρτισης υψηλού επιπέδου που οργανώνονται και πιστοποιούνται από την Qualiopi.

 

 

Η ENOROS Consulting Ltd αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Συστάθηκε το 2006 και έκτοτε δραστηριοποιείται στον τομέα της διοίκησης έργων (management consulting), παρέχοντας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στόχο της ENOROS Consulting Ltd αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, η εταιρεία εξειδικεύεται στη διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων (σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σε θέματα ανθρωπίνων πόρων και νέων τεχνολογιών. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο τοπικών συνεργατών στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της νεολαίας και της απασχόλησης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας τάξης, της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, της προστασίας των πολιτών, της κοινωνικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

    

Το Κοινοτικό Ίδρυμα Agrigento και Trapani είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών – λαϊκή και ανεξάρτητη – που προωθεί την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην επικράτεια των επαρχιών Agrigento και Trapani (Σικελία, Ιταλία). Το Κοινοτικό Ίδρυμα προωθεί την κουλτούρα της προσφοράς, της συμμετοχής και της συνυπευθυνότητας, δημιουργεί προγράμματα κοινωνικής υποδομής ικανά να προσδώσουν στρατηγική αξία για την περιοχή.

     

 

Η ΑΝΚΟ ιδρύθηκε το 1985 ως επιστημονικό εργαλείο των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εχει κύριους μετόχους την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Ο ρόλος της σαν Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι να λειτουργεί, πρωτοποριακά, ως επιστημονικός φορέας προσέγγισης της περιφερειακής ανάπτυξης και στόχος της η προώθηση, υποστήριξη και συμβολή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη μέσω: Μελέτης, προώθησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα δράσεων με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς, το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα
Η υποστήριξη των αυτοδιοικητικών αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας με παροχή αδιάλειπτης ενημέρωσης και συνεχή ευαισθητοποίηση, με την παροχή κινήτρων για την ενεργοποίηση και συμβολή στη διαμόρφωση αναπτυξιακών στρατηγικών και τον συντονισμό δράσεων για την υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών έργων.

    

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Csongrad-Csanad County (CSMKIK) έχει ιστορία 130 ετών, 1100 μέλη από τους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και της βιοτεχνίας και άμεσες επαφές με περισσότερες από 33.000 επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Πρωταρχικό μας καθήκον, ως επιχειρηματικό συμβούλιο που λειτουργεί ως δημόσιος φορέας, είναι η οικονομική ανάπτυξη και η γενικότερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος του φορέα είναι να βοηθάει τα μέλη του βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχοντας οικονομικές αναλύσεις και προβλέψεις, προσφέροντας επιχειρηματικές εκπαιδεύσεις, ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, αντιστοίχιση επιχειρήσεων, θεματικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικοτητας τους και στη βοήθεια τους να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν. Είναι επίσης το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης ΜΜΕ στον κόσμο με διεθνείς φιλοδοξίες.

   

Συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι μόνο του συντάκτη ή των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του EISMEA και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EISMEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτές.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.