Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Με την κοινοποίηση του εγγράφου 1294/3-7-23 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που αφορά στην εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, ανακοινώθηκε η έγκριση του Φακέλου Α' της ΑΝΚΟ στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για το νέο Πρόγραμμα LEADER 2023-2027.

Ειδικότερα εγκρίθηκε ο φάκελος Α΄ που περιλαμβάνει την περιγραφή του Φορέα Υλοποίησης που είναι η ΑΝΚΟ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., το Επίπεδο Λήψης αποφάσεων που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) και η οποία αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοικονομικών /περιβαλλοντικών συμφερόντων, την περιοχή εφαρμογής που περιλαμβάνει την Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας) και τις ενέργειες διαβούλευσης για τον καθορισμό των αναγκών και τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής.

Στην παρούσα περίοδο προετοιμάζεται ήδη από τα στελέχη του τμήματος LEADER της ΑΝΚΟ ο Φάκελος Β', που περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος καθώς και τη διαμόρφωση των υπο-παρεμβάσεων, ώστε να υποβληθεί προς αξιολόγηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έως 12 Ιουλίου 2023, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Mε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη ύστερα από συνεργασία με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση της διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ).

Στόχος της πρόσκλησης είναι η επιλογή και υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας. Ειδικότερα, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και της αριθ. πρ. 2545/10.10.2022 (ΦΕΚ 5361/Β΄/2022) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στόχος είναι η επιλογή 50 τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας με εξαίρεση τα αστικά κέντρα αυτής. Τα τοπικά προγράμματα LEADER αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του αγροτικού χώρου μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.

Συνολικά υποβλήθηκαν 51 προτάσεις οι οποίες και εξετάστηκαν ως προς την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι προτάσεις οι οποίες πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, της οποίας καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Ιουλίου 2023. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των αγροτικών περιοχών της χώρας από την παρούσα πρόσκληση η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί για τις περιοχές αυτές.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο www.agrotikianaptixi.gr και είναι διαθέσιμη εδώ.

O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του leader, είναι σημαντική για την αγροτική μας παραγωγή. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνάδει απόλυτα με την φιλοσοφία και την πολιτική της κυβέρνησης για στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα, στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα το πρόγραμμα υπηρετεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της αειφόρου ανάπτυξης και την αντίληψη της κυβέρνησης για μετάβαση από το μοντέλο της αγροτικής εκμετάλλευσης στο μοντέλο της βιώσιμης και κερδοφόρας επιχειρηματικότητας.Έχουμε Σχέδιο, έχουμε όραμα, καλλιεργούμε το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Δίνουμε ισχυρά κίνητρα προοπτικής στην αγροτική μας παραγωγή. Στόχος μας, η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, η βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας».


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.