Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που βρίσκονται στη διεύθυνση Φον Καραγιάννη 1- 3, 50131 Κοζάνη, την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Δείτε την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ.