ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο κεφάλαιο 4.3 Ειδική επαγγελματική εμπειρία επισημαίνεται ότι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:

Για τους μισθωτούς,

προκύπτει με:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ηδιάρκεια της ασφάλισης ή
 • Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
 • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
 • Για τους ελευθέρους επαγγελματίες,

προκύπτει με:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή
 • Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
 • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο του ν.1599/1986, και συμβάσεις από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.

Δείτε τα σχετικά άρθρα των διαγωνισμών:

Η  ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023», συνολικής διάρκειας είκοσι ενός (21) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έξι (6) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Ένα άτομο (1) Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ
 • Τρία άτομα (3) Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Δύο άτομα (2) Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. , οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) περιόδου 2022-2023», συνολικής διάρκειας είκοσι ενός (21) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε πέντε (5) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού
 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) περιόδου 2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έξι (6) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2022-2023», συνολικής διάρκειας είκοσι (20) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έξι (6) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Δύο άτομα (2) Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
 • Ένα άτομο (1) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
 • Ένα άτομο (1) Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
 • Δύο άτομα (2) Πολιτικοί Μηχανικοί ΤΕ

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», συνολικής διάρκειας τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε.

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ η δε οικεία σύμβαση μίσθωσης έργου περατώνεται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.


Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.