Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συνημμένη επιστολή στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΟΤΑ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας περιόδου 2022-2023», συνολικής διάρκειας είκοσι ενός (21) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε πέντε (5) άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Δύο άτομα (2) Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ
  • Ένα άτομο (1) Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
  • Ένα άτομο (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
  • Ένα άτομο (1) Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας περιόδου 2022-2023» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.οι δε οικείες συμβάσεις μίσθωσης έργου περατώνονται άμεσα και χωρίς άλλη διατύπωση με την ολοκλήρωση του ως άνω έργου.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους, αναφορικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εν στενή και εν ευρεία έννοια δημόσιο τομέα (Δημόσιο, ΟΤΑ Α και Β βαθμού κλπ) και τα νομικά τους πρόσωπα, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με την επιλογή τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων στην Π.Ε. Γρεβενών στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ στις Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτομο ειδικότητας Οικονομολόγου.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με την παρακολούθηση της πορείας των ενταγμένων έργων στην Π.Ε. Γρεβενών του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΚΟ στις Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023»

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συνημμένη επιστολή στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΟΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «Συνδρομή στην επίβλεψη έργων και μελετών της Π.Ε. Καστοριάς περιόδου 2022-2023»

Κατά του Πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συνημμένη επιστολή στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΟΤΑ.

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.