-->

Η πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση για την προώθηση, τη στήριξη και τη συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και όραμα, με νέες ιδέες και ανθρώπους.

 

Καθήκον της ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., μαζί με όλους τους φορείς και πολίτες της περιοχής, είναι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Η σχεδίαση, η στήριξη και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκπλήρωση της αποστολής γίνεται μέσα από την :

  • Εκπόνηση απογραφικών μελετών, αναπτυξιακών - επιχειρησιακών προγραμμάτων και μελετών στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και επίβλεψη - διοίκηση κατασκευής σημαντικών αναπτυξιακών τεχνικών έργων.
  • Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συνεταιριστικών οργανώσεων και των άλλων συλλογικών - κοινωνικών φορέων.
  • Στήριξη των επιχειρηματιών, με εστίαση σε πρωτοβουλίες περιφερειακού επιπέδου.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στον τουρισμό, γεωργία, βιομηχανία - βιοτεχνία, περιβάλλον, υπηρεσίες και άλλους τομείς ανάπτυξης.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
  • Ανάληψη ή υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Παροχή συμβουλών σε ιδιώτες, ενώσεις, συλλογικούς φορείς, επιχειρήσεις, μέσω έρευνας και πληροφόρησης.
Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.