• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

Η ΑΝΚΟ μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas της Ε.Ε. σας ενημερώνει για τα νέα κείμενα (οδηγίες, κανονισμοί, αποφάσεις) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μήνα Δεκέμβριο:

Κανονισμοί / Οδηγίες

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2014 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τους όρους για την ταξινόμηση, χωρίς δοκιμή, μεταλλικών πλεγμάτων και γωνιών για εσωτερικές επιχρίσεις που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13658-1, μεταλλικών πλεγμάτων και γωνιών για εξωτερικές επιχρίσεις που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 13658-2 και μεταλλικών γωνιών και ελασμάτων που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14353, όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου
Οδηγία 2014/106/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και VI της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος
Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα
Κανονισμός (EE) αριθ. 1342/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους όσον αφορά τα παραρτήματα IV και V

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων - EACEA/33/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Κεντρική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής - Μελλοντικές πρωτοβουλίες - Ευρωπαϊκά μελλοντοστραφή σχέδια συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της νεολαίας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/30/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Κεντρική Δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής - Πρωτοβουλίες καινοτομίας πολιτικής - Πειραματικές πολιτικές στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020 [Απόφαση της Επιτροπής C(2014) 2069 όπως τροποποιήθηκε από την C(2014) 9588]

Αποφάσεις / Συστάσεις / Προπαρασκευαστικές Πράξεις / Κατευθυντήριες Γραμμές

2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα)

2014/885/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις SA.34825 (2012/C), SA.34825 (2014/NN), SA.36006 (2013/NN), SA.34488 (2012/C) (πρώην 2012/NN), SA.31155 (2013/C), (2013/NN) (πρώην 2010/N) που χορηγήθηκαν από την Ελλάδα υπέρ του ομίλου Eurobank σε σχέση με την: Ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάρθρωση της Eurobank Ergasias ΑΕ Ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην τράπεζα Proton μέσω της σύστασης και της κεφαλαιοποίησης της Νέας Τράπεζας Proton και της πρόσθετης ανακεφαλαιοποίησης της Νέας Τράπεζας Proton από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Εξυγίανση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέσω της δημιουργίας μιας ενδιάμεσης τράπεζας

2014/902/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.15395 (C 11/04) η οποία χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ιδιωτικοποίηση)

2014/903/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.24639 (C 61/07) η οποία χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες/στις Ολυμπιακές Αερογραμμές

2014/919/ΕΕ Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/463/ΕΕ για την έγκριση προγράμματος μακροοικονομικής σταθερότητας για την Κύπρο

Ανακοινώσεις / Πληροφορίες

Κατάλογος εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 117/14/COL, της 12ης Μαρτίου 2014, για την ενενηκοστή τέταρτη τροποποίηση των διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων με τη θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου και με την παράταση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποθέσεις όπου η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3 50100 Κοζάνη Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.