Χρηματοδοτήσεις

30 Ιουνίου 2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που...

Νέα-Ανακοινώσεις EEN

29 Ιουνίου 2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

23 Ιουνίου 2022

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προσκαλεί τις ΜμΕ της Ελλάδας για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα του άξονα 2.3 "Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων", της Δράσης 16706...

Νέα-Ανακοινώσεις ANKO

22 Ιουνίου 2022

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας -...

Νέα-Ανακοινώσεις

17 Ιουνίου 2022

Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων...

ΕΣΠΑ 2014-2020 (el-GR)

16 Ιουνίου 2022

Εγκρίθηκε, χθες 15 Ιουνίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους...

Το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Γιατί είναι σημαντική η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη στην ψηφιακή εποχή. Είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος να αποφύγετε την αθέμιτη αντιγραφή ή εκμετάλλευση των μοναδικών ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μπορεί να καλύπτει πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, όπως εμπορικά σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές ταυτότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από δικαιούχο, υπάλληλο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΜΜΕ στην ΕΕ, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της. Οι επιχορηγήσεις μεταβιβάζονται πάντα απευθείας στις ΜΜΕ.

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων με έκδοση κουπονιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική κάλυψη των τελών που αφορούν τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Διατίθενται δύο είδη κουπονιών ανάλογα με την οικεία δραστηριότητα:

Για να επωφεληθείτε από το Ταμείο για τις ΜΜΕ, πρέπει:

  • να κάνετε εγγραφή, να συνδεθείτε στον ατομικό σας «λογαριασμό του Ταμείου για τις ΜΜΕ» και να υποβάλετε το έντυπο της αίτησης.
  • Μόλις η αίτηση εγκριθεί, θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση επιχορήγησης και το/τα κουπόνι/κουπόνια σας*. Στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε τις υπηρεσίες ΔΙ που χρειάζεστε.
  • Προκειμένου να αποζημιωθείτε για τις υπηρεσίες ΔΙ που ζητήσατε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση επιστροφής των εξόδων αφού πρώτα πληρώσετε τις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στον ατομικό σας λογαριασμό του Ταμείου για τις ΜΜΕ.

*Σημείωση: Τα κουπόνια ισχύουν για 4 μήνες από τη στιγμή που λαμβάνετε την επιχορήγηση και, εφόσον χρειαστεί, η ισχύς τους μπορεί να παραταθεί για άλλους 2 μήνες εντός των 30 τελευταίων ημερών της αρχικής 4μηνης περιόδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να ζητήσετε και να πληρώσετε για τις υπηρεσίες ΔΙ και στη συνέχεια να ζητήσετε την επιστροφή των αντίστοιχων εξόδων, δηλαδή να ενεργοποιήσετε το κουπόνι/τα κουπόνια σας.

Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε χρήση του κουπονιού/των κουπονιών σας εντός της περιόδου ισχύος!

‍Αφού ενεργοποιήσετε το κουπόνι/τα κουπόνια σας, παρέχεται «περίοδος υλοποίησης» κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω υπηρεσίες και να αιτηθείτε την επιστροφή των πρόσθετων εξόδων. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι:

  • 6 μήνες για το κουπόνι 1
  • 12 μήνες για το κουπόνι 2

Σε κάθε περίπτωση έχετε επιπλέον 30 ημέρες κατ' ανώτατο όριο για να ζητήσετε επιστροφή εξόδων μετά την «περίοδο υλοποίησης».

Υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
Η έκδοση του Ταμείου για τις ΜΜΕ για το 2022 καλύπτει διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα

  • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ
  • επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  • επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη σημάτων και σχεδίων και υποδειγμάτων εκτός ΕΕ
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50% των τελών που επιβάλλονται στο στάδιο πριν από τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (π.χ. κατάθεση αίτησης, έρευνα και εξέταση), των τελών χορήγησης και δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο. Η καταχώριση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να γίνεται απευθείας μέσω του εθνικού γραφείου ΔΙ.

Πριν υποβάλετε την αίτηση

Η διαδικασία υποβολής είναι απλή. Βεβαιωθείτε μόνο ότι κατά την υποβολή της αίτησης διαθέτετε τα απαιτούμενα από το πρόγραμμα δικαιολογητικά. Μπορείτε επίσης να δείτε τις συνηθέστερες ερωτήσεις/απαντήσεις εδώ

Αναλυτικές πληροφορίες για όλη την διαδικασία εδώ

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.