• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη

Πρωτάθλημα Κυπρίνου Λίμνης Πολυφήτου


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

image Μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να λειτουργήσουν, πιλοτικά, έξι (6) Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (ΑΚΕ) σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, υπό την ευθύνη των τοπικών εμπορικών συλλόγων. Η χωροθέτηση των ΑΚΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί σε όλες τις πόλεις που πρόκειται να λειτουργήσουν και σ' αυτά θα συμμετάσχουν πάνω από 1.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Tο πιλοτικό αυτό έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013» και φορείς υλοποίησης του είναι οι κατά τόπους Εμπορικοί Σύλλογοι.

 • Γενικές προϋποθέσεις

Η λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε, να διασφαλίζει αφενός μεν την ομαλή υλοποίηση του έργου (ευθύνη έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου) και αφετέρου δε τον συντονισμό των συμμετεχόντων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών (όπως πχ. τη δέσμευση των επιχειρήσεων ή την εξασφαλισμένη συμμετοχή των αντίστοιχων δήμων)

 • Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιλέξιμοι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι καθώς και τα μέλη που ανήκουν σε αυτούς:

α) Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

β) Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά

γ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

δ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας

ε) Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρέων

στ) Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης

καθώς και οι ίδιες οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ).

 Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μπορούsan να υποβάλλουν κοινή πρόταση μόνο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης).

 • Τυπικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου από του υποψήφιους Εμπορικούς Συλλόγους αποτελεί ο αριθμός των συμβεβλημένων επιχειρήσεων στο Επενδυτικό Σχέδιο για την υλοποίηση της Πρότασης. Συγκεκριμένα ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμιά πρόταση των δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50).

Σ' αυτά προβλέπονται μια σειρά από δράσεις, όπως: • Σήμανση οριοθετημένης περιοχής. • Κοινές εμπορικές δράσεις π.χ. οργάνωση προωθητικής ενέργειας που αφορά τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία του ΑΚΕ.  • Εμπορικές δράσεις- ανάπτυξη εμπορικών πρακτικών προώθησης της επιχείρησης ή και προϊόντων της κάθε ωφελουμένης επιχείρησης ξεχωριστά (ανάρτηση προσφορών, αναγγελία παραλαβής νέας συλλογής εμπορευμάτων, προωθητικές ενέργειες κ.ά.).  • Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, ενιαία (όχι όμως αναγκαία και ομοιόμορφη) αντιμετώπιση θεμάτων όπως: η αισθητική και η λειτουργία του δικτύου πεζοδρόμων, ο φωτισμός, η καθαριότητα, η διαχείριση του πράσινου, ο καλλωπισμός.  • Διασφάλιση πρόσβασης ΑμεΑ στο ΑΚΕ. • Οργάνωση - σχεδιασμός ειδικών δράσεων για παιδιά σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.  • Συνδιοργάνωση δράσεων προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων (και πιθανή συνεργασία με τοπικούς, επαγγελματικούς και άλλους φορείς της πόλης). Επιπλέον, σε συνεργασία με τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα υλοποιηθούν δράσεις στους τομείς (ενδεικτικά):  • καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης  • φωτισμού  • σήμανσης και οριοθέτησης της περιοχής  • βελτίωσης της κατάστασης οδών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων κα πλατειών  • διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης πεζών- A.M.E.A  • ελέγχου στάθμευσης- κυκλοφορίας οχημάτων- σχεδιασμού τροφοδοσίας καταστημάτων  • εμπορικής χωροταξίας - χρήσης γης  • στήριξης και ανάπτυξης του πρασίνου  • αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής  • οργάνωσης εκδηλώσεων και δράσεων

Συνημμένα Αρχεία
Απόφαση ένταξης έργου στο πρόγραμμα για τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (29/4/2015) [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
Απόφαση ένταξης έργου στο πρόγραμμα για Ε.Σ.Ε.Ε. & Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (29/4/2015)[ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]
Αποφάσεις Ένταξης Έργων προς τους Εμπορικούς Συλλόγους Λάρισας, Αλεξανδρούπολης, Θεσ/νίκης (6/4/2015)
Απόφαση Παράτασης Υποβολής Προτάσεων έως στις 19/09/2014 και Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος (26/06/2014)
ΦΕΚ Παράτασης Υποβολής Προτάσεων & Τροποποίησης Οδηγού του Προγράμματος (26/06/2014)
Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων (11/06/2014)
Παράρτημα Ι -Έντυπο Υποβολής Πρότασης (26/05/2014)
Προκήρυξη του Προγράμματος
ΦΕΚ Προκήρυξης

 Πληροφορίες: http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=336

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3 50100 Κοζάνη Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

 

 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.