• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό το Συμβούλιο, καθώς και τα μεταγενέστερα Συμβούλια, υπογράμμισαν για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην προαγωγή της απασχόλησης των νέων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να διατεθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση αυτής της τάσης.

Προβλέφθηκε ειδικός προϋπολογισμός για την ΠΑΝ ύψους 3,2 δισ. ευρώ, που δεν απαιτεί συγχρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθετο ποσό ύψους 3,2 δις. ευρώ θα προέρχεται από κονδύλια του ΕΚΤ προς τα κράτη μέλη για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Επειδή η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, με περισσότερους από 7 εκατ. νεαρούς Ευρωπαίους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης , αποφασίστηκε ότι οι πόροι που διατίθενται για την ΠΑΝ θα πρέπει να δεσμευτούν (επίσπευση χορήγησης) κατά τα πρώτα δύο έτη της περιόδου 2014-2020 , ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και ουσιαστική λήψη μέτρων για τους νέους, καθώς και για άμεσα αποτελέσματα. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τις δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Στους κανόνες για τα επιχειρησιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΚΤ), στο πλαίσιο των οποίων προγραμματίζεται η ΠΑΝ, προβλέπεται αρχικό ποσό προχρηματοδότησης ίσο με το 1 % της συνολικής χορήγησης (ή 1,5 % για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν οικονομική συνδρομή). Το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα μετά την έγκριση κάθε επιχειρησιακού προγράμματος. Στη συνέχεια, οι ενδιάμεσες πληρωμές στα κράτη μέλη μπορούν να γίνουν μόνον ως επιστροφή των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ως συνήθως, οι κυβερνήσεις προχρηματοδοτούν έργα σε εθνικό επίπεδο πριν οι δαπάνες επιστραφούν από τα κονδύλια της ΕΕ.

Το ποσοστό αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές για την ΠΑΝ, ιδίως επειδή επισπεύδεται η χορήγηση από τον προϋπολογισμό της ΠΑΝ για το 2014 και το 2015 και θα πρέπει να απορροφηθεί ταχύτερα απ' ό,τι το ΕΚΤ. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και η έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης κατά το αρχικό στάδιο της περιόδου προγραμματισμού προκάλεσαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πολλές χώρες ανέφεραν ότι δεν διαθέτουν τον εθνικό προϋπολογισμό που απαιτείται για την προχρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν τους νέους.

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί, κατ' εξαίρεση, με τη σημερινή νομοθετική πρόταση, υψηλότερο ποσοστό προχρηματοδότησης με το ειδικό κονδύλι 3,2 δισ. ευρώ το 2015 για την ΠΑΝ, ώστε να εξασφαλιστεί ταχεία διάθεση των πόρων . Η αυξημένη προχρηματοδότηση θα ανέλθει σε περίπου 1 δισ. ευρώ (30 % του ειδικού κονδυλίου) αντί του αρχικού ποσοστού 1-1,5 % του ειδικού κονδυλίου.

Αυτή η αυξημένη προχρηματοδότηση θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο όσον αφορά τη στήριξη των δικαιούχων, στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Αυτό θα σημαίνει σημαντικές αυξήσεις για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ΠΑΝ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ

Αρχικά προβλεπόμενη προχρηματοδότηση από το ειδικό κονδύλι ΠΑΝ το 2015 (χωρίς αύξηση)

Επιπλέον προχρηματοδότηση από το ειδικό κονδύλι ΠΑΝ το 2015 (μετά την αύξηση)

BE

42 435 070

424 351

12 730 521

BG

55 188 745

551 887

16 556 624

CZ

13 599 984

136 000

4 079 995

IE

68 145 419

681 454

20 443 626

EL

171 517 029

2 572 755

51 455 109

ES

943 496 315

9 434 963

283 048 895

FR

310 161 402

3 101 614

93 048 421

HR

66 177 144

661 771

19 853 143

IT

567 511 248

5 675 112

170 253 374

CY

11 572 101

173 582

3 471 630

LV

29 010 639

290 106

8 703 192

LT

31 782 633

317 826

9 534 790

HU

49 765 356

497 654

14 929 607

PL

252 437 822

2 524 378

75 731 347

PT

160 772 169

1 607 722

48 231 651

RO

105 994 315

1 589 915

31 798 295

SI

9 211 536

92 115

2 763 461

SK

72 175 259

721 753

21 652 578

SE

44 163 096

441 631

13 248 929

UK

206 098 124

2 060 981

61 829 437

Σύνολο

3 211 215 406

33 557 570

963 364 625

Όταν η ανάλογη προχρηματοδότηση από την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ προστεθεί σ' αυτό το συνολικό ποσό των 963 εκατ. ευρώ για το ειδικό κονδύλι, η συνολική προχρηματοδότηση που θα λάβουν τα κράτη μέλη το 2015 για την ΠΑΝ θα ανέρχεται σε 996 εκατ. ευρώ, ή σχεδόν 1 δισ. ευρώ . Πρόκειται για σημαντικό ποσό που μπορεί να διατεθεί αμέσως για να στηρίξει την ανάπτυξη των δράσεων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ.

Είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουν τα κράτη μέλη το ποσό της προχρηματοδότησης απευθείας στους δικαιούχους των έργων, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία υλοποίηση των μέτρων.

 • Ποιες άλλες δραστηριότητες έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή για να επισπεύσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων;

Από την αρχή, η Επιτροπή θέσπισε ορισμένες διατάξεις για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογής της πρωτοβουλίας.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επισπεύδεται η χορήγηση του ποσού των 6,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων , έτσι ώστε όλα αυτά τα κονδύλια να δεσμευθούν για το 2014 και το 2015 και όχι για την επταετή περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επιπλέον, οι δαπάνες για έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων είναι επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επενδύσουν στην εφαρμογή μέτρων ήδη από το 2013, γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να τους επιστρέψει τις εν λόγω δαπάνες, μετά την επίσημη έγκριση των σχετικών επίσημων επιχειρησιακών προγραμμάτων και την αποστολή από το κράτος μέλος αίτησης πληρωμής στην Επιτροπή.

Η Γαλλία και η Ιταλία αποφάσισαν να διαθέσουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης από την ΠΑΝ για την απασχόληση των νέων, το οποίο επέτρεψε την ταχεία έγκρισή της από την Επιτροπή. Το γαλλικό πρόγραμμα εγκρίθηκε ήδη στις 3 Ιουνίου 2014  και το ιταλικό στις 11 Ιουλίου 2014.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν δώσει προτεραιότητα στην έγκριση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων με στοιχείο ΠΑΝ. Επί του παρόντος, τα 33 από τα συνολικά 34 επιχειρησιακά προγράμματα (ορισμένα κράτη μέλη έχουν περισσότερα από ένα προγράμματα), που διαθέτουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΠΑΝ, εγκρίθηκαν ήδη στα μέσα Μαΐου του 2015 και αναμένεται η έγκριση του τελευταίου. Συνεπώς, ήδη σχεδόν όλοι οι πόροι για την ΠΑΝ έχουν δεσμευτεί από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό τους μέσω τεχνικής καθοδήγησης, με ορισμένες δράσεις όπως η διαρκής επαφή με τις εθνικές αρχές, ένα γραφείο υποστήριξης για τη δημιουργία προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης και ένα σεμινάριο τεχνικού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014.Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη κατά το στάδιο εφαρμογής.

Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2014-20 προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε νέους . Εκτός από τα 6,4 δισ. ευρώ από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, παρέχεται επίσης άμεση στήριξη ειδικά στους νέους και σε μέτρα για την απασχόληση των νέων με πρόσθετη πληρωμή ποσού άνω των 6 δισ. ευρώ από το ΕΚΤ για την περίοδο 2014-20 που έχει ήδη διατεθεί στον νέο γύρο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άλλες επενδύσεις του ΕΚΤ που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης και εκπαίδευσης, την αυτοαπασχόληση και την προσαρμογή των εργαζομένων, υποστηρίζουν επίσης, άμεσα ή έμμεσα, την απασχόληση των νέων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν με έξυπνο τρόπο τον εθνικό τους προϋπολογισμό . Η Επιτροπή, στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης  για το 2015, τόνισε ότι, στο πλαίσιο φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση ή την ενίσχυση των δαπανών για την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών απασχόλησης, των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας και των προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία.

Η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς με τα κράτη μέλη για να επιταχυνθεί η διαδικασία και στήριξε σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή.

Για να καταστεί η πρόσθετη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη ακόμη πιο ελκυστική, η επένδυση σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων σε ένα κράτος μέλος θα είναι επιλέξιμη για να ενταχθεί στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στη «ρήτρας επενδύσεων» στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου.

Τι είδους μέτρα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα κράτη μέλη με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων;

Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο της ΠΑΝ θα στοχεύουν άμεσα τους νέους.

Τα μέτρα που υποστηρίζονται μέσω της ΠΑΝ ορίζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή. Καθώς οι ανάγκες σε κάθε περιφέρεια μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές, τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες καλύπτουν με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα τις υπάρχουσες ανάγκες και εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία.

Παραδείγματα μέτρων που απευθύνονται σε κάθε νέο:

 • Άμεση υποστήριξη για υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας
 • Παροχή της πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας (τοποθετήσεις για τουλάχιστον 6 μήνες)
 • Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας
 • Στοχοθετημένες και καλά σχεδιασμένες επιδοτήσεις μισθών και προσλήψεων
 • Μέτρα κινητικότητας για τη σύνδεση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας
 • Υποστήριξη νέων επιχειρηματιών για την ίδρυση επιχειρήσεων (καθοδήγηση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση)
 • Ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας

Περαιτέρω χρηματοδοτούμενα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να βρουν δουλειά σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία. Η ζήτηση για εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται κατά περίπου 4% ετησίως . Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως το 2020 μπορεί να υπάρχουν έως 825 000 κενές θέσεις εργασίας για επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για μια ενιαία ψηφιακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους: 250 δισ. ευρώ για επιπλέον ανάπτυξη και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας την επόμενη πενταετία.

 • Ποια μέτρα σχεδιάζονται στις χώρες που διαθέτουν τα μεγαλύτερα κονδύλια για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων;

Στη Γαλλία , περίπου 650 000 νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι και ένα εκατομμύριο βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Η ΠΑΝ στη Γαλλία θα υποστηρίξει την εφαρμογή των εθνικών «εγγυήσεων για τη νεολαία», ώστε να βοηθήσει τους νέους με τις λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών και την κατάρτιση ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση· τη διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων σε περιφερειακό, εθνικό επίπεδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διασυνοριακό επίπεδο· την παροχή βοήθειας για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τον καλύτερο εντοπισμό των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης· και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς τίτλους σπουδών ή τυπικά προσόντα, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας ή της πρακτικής άσκησης. Ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης είναι σημαντικός για την επίτευξη των στόχων αυτών και το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα θα αποτελέσει ευκαιρία για να βελτιωθεί η πρόσβαση των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Στην Πολωνία  η ΠΑΝ υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος που επιτρέπει εθνική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών μέτρων ενεργοποίησης με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Η ομάδα στόχος της ΠΑΝ στην Πολωνία έχει επεκταθεί και καλύπτει τους νέους ηλικίας 24-29 ετών επειδή οι εν λόγω νέοι βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση απ' ό,τι η ομάδα 15-24 ετών. Δεδομένου ότι η έλλειψη πείρας και η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας προσδιορίστηκαν ως τα κύρια αίτια της ανεργίας των νέων στην Πολωνία, η ΠΑΝ θα στηρίξει πρωτίστως την πρακτική άσκηση, την κατάρτιση και άλλα είδη συνεχούς εκπαίδευσης που συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας. Χρηματοδοτείται επίσης η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αυτοαπασχόλησης και της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας. Οι πρώτες δραστηριότητες έχουν ήδη ξεκινήσει και το 2014 συμμετείχαν περίπου 4 500 νέοι.

Στην Ιταλία  το πρόγραμμα στο πλαίσιο της ΠΑΝ συμβάλλει στην εφαρμογή των «εγγυήσεων για τη νεολαία», που επεκτάθηκαν στην Ιταλία σε άτομα ηλικίας έως 29 ετών και αναμένεται η συμμετοχή 1,72 εκατ. νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Η προσέγγιση των δικαιούχων θα είναι εξατομικευμένη, μέσω μιας σειράς ενεργειών: πληροφόρηση και καθοδήγηση· επαγγελματική κατάρτιση· πρακτική άσκηση στην εργασία· μαθητεία· πρακτική άσκηση· προαγωγή της αυτοαπασχόλησης· διακρατική και εδαφική επαγγελματική κινητικότητα· πρόγραμμα δημόσιας υπηρεσίας. Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν μεμονωμένες συμφωνίες κατά την έναρξη του προγράμματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Απριλίου 2015 ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μέτρα ΠΑΝ υπερέβαινε τα 54 000 άτομα (σχεδόν το 10% του συνολικού στόχου). Ειδικότερα, 20 000 νέοι έχουν λάβει προσφορά που στηρίζει τη μετάβαση στην εργασία, ενώ 18 000 έλαβαν προσφορά πρακτικής άσκησης (σε συνδυασμό επίσης με διακρατική κινητικότητα). Η «servizio civile » έχει προσφερθεί σε περισσότερους από 4 500 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Στην Ισπανία , το πρόγραμμα που καλύπτει την ΠΑΝ προβλέπει δράσεις σε όλες τις περιφέρειες της Ισπανίας για τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι νέοι έως και 25 ετών, ή έως 29 ετών στην περίπτωση αναγνωρισμένης αναπηρίας, μπορούν να συμμετέχουν σε μέτρα με στόχο να ενεργοποιηθούν ως σπουδαστές και αναζητούντες θέση εργασίας, να αποκτήσουν δεξιότητες που μπορούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να ξεκινήσουν μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα ή να βρουν σταθερή απασχόληση. Στους δικαιούχους θα παρασχεθεί εξατομικευμένο και πλήρες πρόγραμμα πορείας μέσω μέτρων που θα περιλαμβάνουν σχολικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, διττά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, κύκλους κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, εθνικά και διακρατικά προγράμματα κινητικότητας, μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, επιδοτήσεις πρακτικής άσκησης ή επιδοτήσεις των προσλήψεων που συνδέονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Στην Ελλάδα , το πρόγραμμα ΠΑΝ αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, κυρίως για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας ευκαιριών εκπαίδευσης, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη βιώσιμη απασχόληση για όλους και με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ένα σύνολο μέτρων που υποστηρίζονται από την ΠΑΝ επικεντρώνονται στους νέους ηλικίας από 15 έως 24 ετών μέσω προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, ενεργειών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων και των ολοκληρωμένων δράσεων, με στόχο την επιλογή του κατάλληλου μέτρου. Για τους νέους ηλικίας 24-29 ετών, η ΠΑΝ στηρίζει ειδικά τις ενέργειες με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ενέργειες υποστήριξης της σύστασης νέων επιχειρήσεων. Τα προτεινόμενα μέτρα της ΠΑΝ αναμένεται να προωθήσουν την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, με σκοπό τη στήριξη της ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας. Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη δημοσιευτεί τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από το 2014 και περίπου 26 000 νέοι έχουν αρχίσει κατάρτιση πριν από την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις.

Στην Πορτογαλία , περίπου 280 000 νέοι (ηλικίας από 15 έως 29 ετών) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 16% όλων των νέων στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, η ΠΑΝ θα υποστηρίξει την εφαρμογή των εθνικών «εγγυήσεων για τη νεολαία», ώστε να βοηθήσει τους νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης να βρουν προσφορά εργασίας ή κατάρτισης. Με τη στήριξη τόσο των ατόμων με τις λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας όσο και των ατόμων με υψηλά προσόντα που δεν βρίσκουν θέση εργασίας, η ΠΑΝ θα συμβάλει στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων στην Πορτογαλία και επίσης θα αντιμετωπίσει το αυξανόμενο πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων». Στις δράσεις περιλαμβάνονται δραστηριότητες παροχής συμβουλών, κατάρτιση, περίοδοι μαθητείας, πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας, κίνητρα πρόσληψης και κίνητρα αυτοαπασχόλησης.

Στην Κροατία , η ΠΑΝ θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ «Αποτελεσματικοί ανθρώπινοι πόροι 2014-2020» με το ειδικό κονδύλι για την ΠΑΝ ύψους 66 εκατ. ευρώ και την αντίστοιχη στήριξη του ΕΚΤ ύψους 66 εκατ. ευρώ, δηλαδή με συνολικό ποσό 132 εκατ. ευρώ. Οι νέοι στην Κροατία, βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών ανέρχεται στο 35,2% το 2013, και το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στο 20,9%. Ένα από τα βασικά θέματα είναι η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Η Κροατία θα διαθέσει τα κονδύλια της ΠΑΝ σε ενεργητικά μέτρα πολιτικής για την αγορά εργασίας, που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας, την επιστροφή στην εκπαίδευση και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Στα βασικά αποτελέσματα που αναμένεται να επιτευχθούν με τα κονδύλια της ΠΑΝ περιλαμβάνεται η αύξηση του επιπέδου σταθερής και βιώσιμης απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης των άνεργων νέων, ιδίως των μακροχρόνια ανέργων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, η απασχολησιμότητά τους και η παροχή της απαραίτητης επαγγελματικής εμπειρίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων.

Στο Βέλγιο , η ΠΑΝ εφαρμόζεται μέσω δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων (Βαλονία-Βρυξέλλες και περιφέρεια Βρυξελλών)· και τα δύο περιέχουν ειδικό άξονα για τους νέους που περιλαμβάνει την ΠΑΝ ως μέσο υλοποίησης των ευρύτερων στόχων των «εγγυήσεων για τη νεολαία». Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βαλονία-Βρυξέλλες» οι δράσεις που απευθύνονται στους νέους και ειδικά εκείνους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα έχουν ως στόχο να προσφέρουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικά μαθήματα κατάρτισης σε συνδυασμό με απασχόληση, και, μεταξύ άλλων, καλύτερη διαχείριση της μετάβασης από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή. Επίσης, συγκεκριμένα έργα θα καταπολεμούν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βαλονία-Βρυξέλλες» υποστηρίζει δράσεις που θα περιλαμβάνουν στήριξη μέσω καθοδήγησης για νέους. Τα σχέδια θα παρέχουν επίσης συγκεκριμένες προσφορές για απασχόληση, κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Σημειώνεται ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βαλονία-Βρυξέλλες» περιλαμβάνει επίσης ειδικά σχέδια, σε συνεργασία με την περιφέρεια της Φλάνδρας, για τους ολλανδόφωνους και τους νέους της περιφέρειας των Βρυξελλών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στη Ρουμανία , η ΠΑΝ εφαρμόζεται στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, που αναμένεται να εγκριθεί τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2015. Η Ρουμανία, στην οποία το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (15-24 ετών) είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (17,2% το 2013, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 13%), επέλεξε να στηρίξει με τα κονδύλια της ΕΕ τόσο τις επιλέξιμες περιφέρειες για την ΠΑΝ όσο και την υπόλοιπη χώρα. Τα μέτρα που προσφέρονται στους νέους προβλέπουν εξατομικευμένες ολοκληρωμένες δέσμες μέτρων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν παροχή συμβουλών, προσανατολισμό, κατάρτιση - καθώς και επαγγελματική κατάρτιση, υποστήριξη για την εύρεση θέσης εργασίας, μαθητείας, υποστήριξη σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ίδρυση εταιρείας και παροχή συμβουλών σχετικά με την επιχειρηματικότητα, υποστήριξη της κινητικότητας των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να βρουν δουλειά σε άλλη περιοχή της Ρουμανίας ή παροχή κινήτρων στους εργοδότες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης κλπ. Υπάρχουν επίσης ειδικά μέτρα για την προσέγγιση νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι δεν είναι καταχωρισμένοι, με σκοπό την καταχώρισή τους από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και την παροχή στήριξης στο πλαίσιο των «εγγυήσεων για τη νεολαία».

 • Ποια είναι η σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων;

Ο κανονισμός για το ΕΚΤ προβλέπει ήδη μια ειδική επενδυτική προτεραιότητα για τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Όλα τα κράτη μέλη που έλαβαν ειδικές ανά χώρα συστάσεις για τη νεολαία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναμένεται να προβλέψουν ορισμένους από τους πόρους του ΕΚΤ για αυτή την προτεραιότητα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα απ΄ ό,τι η ΠΑΝ, συμπεριλαμβανομένου π.χ. του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών και των δομών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των «εγγυήσεων για τη νεολαία» (για παράδειγμα, υπηρεσίες απασχόλησης που είναι σε άμεση επαφή με τους νέους).

Η ΠΑΝ, αντιθέτως, με τη συνιστώσα της που είναι συστατικό στοιχείο του ΕΚΤ, στοχεύει σε άμεσα μέτρα για φυσικά πρόσωπα στις οικείες περιφέρειες (επίπεδο NUTS 2, ποσοστό ανεργίας των νέων άνω του 25 % το 2012). Ο στόχος είναι η απευθείας συνεργασία με τους νέους ώστε να τοποθετούνται εντός ή κοντά στην αγορά εργασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα κονδύλια του ΕΚΤ για την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των «εγγυήσεων για τη νεολαία» (όπως ο καθορισμός πλαισίου για πρακτική άσκηση ή την ανάπτυξη υπηρεσιών απασχόλησης για την αποτελεσματική παροχή των εγγυήσεων για τη νεολαία).

 • Ποια είναι η σχέση μεταξύ των «ευρωπαϊκών εγγυήσεων» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων;

Σκοπός της ΠΑΝ είναι να παράσχει οικονομική στήριξη για την υλοποίηση των μέτρων υποστήριξης της απασχόλησης των νέων, και ιδίως των «εγγυήσεων για τη νεολαία», στις περιφέρειες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων. Από τα 28 κράτη μέλη, τα 20 έχουν περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τη στήριξη ΠΑΝ.

Όσον αφορά τις «εγγυήσεις για τη νεολαία», τα 28 κράτη μέλη αναμένεται να υλοποιήσουν τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση «εγγυήσεων για τη νεολαία» στις περιφέρειές τους. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτύξει σχέδια εφαρμογής των «εγγυήσεων για τη νεολαία» που χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων από τον εθνικό προϋπολογισμό, κονδύλια του ΕΚΤ και της ΠΑΝ (20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση αυτή).

Περισσότερες πληροφορίες:

Δήλωση της επιτρόπου MarianneThyssen σχετικά με την πληρωμή προχρηματοδότησης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

 

image

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟΜέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου«Enterprise Europe Network - Hellas»

Φον Καραγιάννη 1-3 50100 Κοζάνη Τηλ.: +30 24610 24022 Φαξ: +30 24610 49210

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network - Hellas   είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network - Hellas  , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.