• Ecotours
  Ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών μετατρέποντάς τες σε εργαστήρια
  για τη συν-ανάπτυξη κυκλικών και βιώσιμων τουριστικών οικοσυστημάτων
 • Επιχειρημάτικα πάρκα
  Συμμετέχουμε. Συνδιαμορφώνουμε το αύριο
  Θεματικά Επιχειρηματικά Πάρκα
  Δυτικής Μακεδονίας
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
 • LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027
  Σχεδιάζουμε μαζί το νέο πρόγραμμα
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη


Leader


 


Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων στην Ε.Ε

Πληρωμές, δάνεια & επενδύσεις

Σύσταση & επέκταση επιχείρησης


geodm.gr

 

 

 

 

 

 

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

 

για τη Δράση

 

«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε.

Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

 

 

1. Είναι επιλέξιμη νομική μορφή για τη δράση η κερδοσκοπική κοινωνία αστικού δικαίου;

 

Απάντηση: Κατά πάγια θέση της ερμηνείας και της νομολογίας, η κοινωνία αστικού δικαίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού και όχι του εμπορικού / εταιρικού δικαίου, είναι έννομη σχέση και ιδρύεται όταν ένα δικαίωμα ανήκει από κοινού σε δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν αποτελεί ένωση προσώπων ούτε διαθέτει νομική προσωπικότητα, δηλαδή δεν είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων η ίδια αλλά τα μέλη αυτής. Υπό την έννοια αυτή, δεν είναι επιλέξιμη.

 

 

2. Είναι επιλέξιμες για τη δράση οι κοινωνίες κληρονόμων;

 

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμες.

 

 

3. Επιχείρηση με έναρξη εργασιών στις 17/04/2019 επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στο πρόγραμμα, είναι επιλέξιμη;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την ισχύουσα πρόσκληση η συγκεκριμένη επιχείρηση με έναρξη 17/4/2019 δεν είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα δεν υπακούει στη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής (βλ. 5. Δικαιούχοι- Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής) «Να δραστηριοποιούνται εντός μιας εκ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας ή εντός του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας την 1/1/2019, διαθέτοντας έδρα ή υποκατάστημα στις παραπάνω περιοχές.»

 

 

 4. Σε περίπτωση επιχείρησης-υποψήφιας δικαιούχου ο οποίος έχει συσταθεί εντός της χρήσης 2018 (π.χ. 01/07/2018), όσον αφορά το κριτήριο βαθμολογίας 1. "Ποσοστό του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης προερχόμενο άμεσα ή Έμμεσα από τον Όμιλο Δ.Ε.Η. Α.Ε. της τριετίας 2017-2019 " πώς υπολογίζεται το συγκεκριμένο κριτήριο βαθμολογίας; (π.χ. θα υπολογιστούν συνολικά τα έσοδα της περιόδου από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι την 31/12/2019 ή μόνο της χρήσης 2019 που είναι και η μοναδική πλήρης χρήση;)

  

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα 4. Φάκελος Δικαιολογητικών Ένταξης και συγκεκριμένα στο σημείο 6 του πίνακα , θα πρέπει να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία για τις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

 

 

 5. Σχετικά με τις ΕΜΕ που θα δηλώνονται στο μέγεθος της επιχείρησης, στην Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ, θα συνυπολογίζονται και οι μέτοχοι/ εταίροι της επιχείρησης; Σχετικά με το βαθμολογικό κριτήριο των εξαρτώμενων εργαζόμενων από το λιγνίτη οι μέτοχοι/ εταίροι θα προσμετρώνται;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 για τον Ορισμό των ΜΜΕ, στις ΕΜΕ που υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του μεγέθους μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες. Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ του έτους 2019, από τις οποίες θα προσδιοριστεί η βαθμολογία του βαθμολογούμενου κριτηρίου 2, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, οι οποίοι θα πρέπει να εμφανίζονται στη συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για την διαχειριστική χρήση του 2019 και στις Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 της/των επιχειρησιακών μονάδων που λειτουργεί στις Π.Ε. Κοζάνης & Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών) για την διαχειριστική χρήση του 2019.

 

 

 6. Επιχείρηση Α η οποία είναι προμηθευτής υπεργολάβου(επιχείρηση Β) -δηλαδή τουλάχιστον το 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της επιχείρησης Α προέρχεται από τον υπεργολάβο(επιχείρηση Β), η οποία με τη σειρά της (επιχείρηση Β) είναι προμηθευτής εργολάβου (επιχείρηση Γ) -δηλαδή τουλάχιστον το 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας της (επιχείρησης β) προέρχεται από τον εργολάβο (επιχείρηση Γ) του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. , και του οποίου η εξάρτηση επιχείρηση Γ από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του , μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση;

 

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα, καθώς δεν προβλέπεται/ περιγράφεται από την πρόσκληση η εν λόγω σχέση (σχέση υπεργολάβος υπεργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ).

 

 

7. Δυνητικός δικαιούχος με έδρα στην Αθήνα υποκατάστημα στη Φλώρινα. Στον πίνακα προσωπικού του υποκαταστήματος στη Φλώρινα πολλοί εκ των εργαζομένων που εμφανίζονται στον πίνακα, παρέχουν την εργασία τους σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες. Θα υπολογιστούν κανονικά στις βαθμολογούμενες ΕΜΕ;

 

Απάντηση: Για τον υπολογισμό του κριτηρίου «Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον λιγνίτη», στις ΕΜΕ του 2019 θα υπολογιστούν όλοι οι μισθωτοί οι οποίοι εμφανίζονται στον πίνακα προσωπικού της επιχειρησιακής μονάδας που λειτουργεί στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.

 

 

 8. Στα Απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν ήταν υποχρεωμένη για την Υποβολή δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μπορούμε αντί αυτού να υποβάλλουμε τριμηνιαίες ΑΠΔ ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό;  

 

Απάντηση: Για το έτος 2019 υποβάλλονται οι «Μηνιαίες Βεβαιώσεις Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις»

 

 9. Σύμφωνα με τον οδηγό της πρόσκλησης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5 όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρεται πως οι υπεργολάβοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο πρόγραμμα εφόσον τουλάχιστον το 50% του Μ.Ο. του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας προέρχεται αποδεδειγμένα από τον εργολάβο του οποίου η εξάρτηση από τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. αποδεδειγμένα υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών του. Σε περίπτωση που παρέχονται αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. τότε το 50% υπολογίζεται αθροιστικά. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 11.2 διαδικασία αξιολόγησης – κριτήρια βαθμολογίας αναφέρει πως η τελική βαθμολογία που λαμβάνει η επιχείρηση-υπεργολάβος προκύπτει αποκλειστικά από τον βαθμό εξάρτησης του εργολάβου από τον Όμιλο ΔΕΗ. Στην περίπτωση που η επιχείρηση-υπεργολάβος παρέχει αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω του ενός προμηθευτή του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. πως γίνεται ο υπολογισμός της βαθμολογίας δεδομένου ότι υπάρχουν πάνω από ένας προμηθευτές του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.;

 

Απάντηση: Στη περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση υπεργολάβος προσφέρει αγαθά ή/και υπηρεσίες σε παραπάνω από έναν εργολάβους, η τελική βαθμολογία που λαμβάνει η επιχείρηση –υπεργολάβος προκύπτει αποκλειστικά από τον βαθμό εξάρτησης του εργολάβου από τον Όμιλο ΔΕΗ και συγκεκριμένα από τον μέσο όρο των ποσοστών εξάρτησης των εργολάβων από τη ΔΕΗ.

 

10. Στις περιπτώσεις που η σχέση με τον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. είναι έμμεση, δηλαδή η επιχείρηση είναι προμηθευτής εργολάβου του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να υπολογιστεί η εξάρτηση του εργολάβου από τη ΔΕΗ αρκεί να προσκομιστούν τα στιγμιότυπα (PrtScr) από το gsis.gr;

 

Απάντηση: Στη περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι υπεργολάβος, για τον υπολογισμό του ποσοστού εξάρτησης του εργολάβου/εργολάβων της από τον όμιλο ΔΕΗ θα πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι:

 1. Στιγμιότυπο(α) Οθόνης (PrtScr) από το gsis.gr από την ενότητα «Αποκλίσεις» και συγκεκριμένα από την καρτέλα «Αποκλίσεις Εσόδων», του πίνακα «Έσοδα που δηλώθηκαν» στο(α) οποία θα εμφανίζονται τα κάτωθι ΑΦΜ.

 

-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) ΑΕ ΑΦΜ: 090000045

 

-ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 996942461

 

-ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ: 996942450

 

 2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018 και 2019) που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

 

 11. Σχετικά με το Βαθμολογικό κριτήριο 3. Μελλοντική μείωση εξάρτησης επιχείρησης από τον "λιγνίτη", μέχρι πότε θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί στην εφορία ο ΚΑΔ ο σχετιζόμενος με τη λιγνιτική παραγωγή; Μπορεί να ενεργοποιηθεί και σήμερα;

 

Απάντηση: Ο σχετιζόμενος με τη λιγνιτική παραγωγή ΚΑΔ, θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί στην εφορία το αργότερο μέχρι τις 31/12/2019.

 

 

 

 12. Στη περίπτωση που στην εκτύπωση από το gsis.gr υπάρχει αναντιστοιχία στα ποσά που έχουν δηλωθεί από τους αντισυμβαλλόμενους και στο πλήθος των παραστατικών που έχουν δηλωθεί. Ποιο ποσό θα υπολογίζουμε για την εξάρτησης;

 

Απάντηση: Λαμβάνουμε υπόψιν μέχρι το ποσό εκείνο για το οποίο έχουμε αντιστοιχία (έχει δηλωθεί και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους).

 

 

 

13. Σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τον όμιλο ΔΕΗ με την ιδιότητα του εργολάβου (ή αντίστοιχα για τα έσοδα από τον εργολάβο με την ιδιότητα του υπεργολάβου) το άθροισμα τους υπολογίζεται από τις «Αποκλίσεις Εσόδων» με βάση την Αξία προ ΦΠΑ ή μαζί με το ΦΠΑ;

 

Απάντηση: Υπολογίζεται η αξία χωρίς ΦΠΑ, καθώς ο Κύκλος Εργασιών δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.

  

 14. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, η δράση απευθύνεται σε «υφιστάμενες επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών και αγαθών άμεσα προς τη Δ.Ε.Η. ή/και έμμεσα προς τους Οικονομικούς Φορείς (υπεργολάβους) που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη Δ.Ε.Η. (εργολάβοι), προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα/προσφερόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες, με στόχο τη σταδιακή και τελικά σε βάθος 5ετίας απεξάρτηση τους από την Δ.Ε.Η. και τις λιγνιτικές δραστηριότητες, γενικότερα». Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και το πέρας της πενταετίας, σε τι βαθμό θα πρέπει να έχει απεξαρτηθεί η επιδοτούμενη επιχείρηση από το λιγνίτη; Αν ναι, με ποιο τρόπο θα ελεγχθεί;

 

Απάντηση: Μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, δεν θα ελεγχθεί ο βαθμός εξάρτησης από τη λιγνιτική παραγωγή, καθώς δεν προβλέπεται κάτι σχετικό στο κεφάλαιο 16. Υποχρεώσεις Δικαιούχων και συγκεκριμένα στο σημείο Υποχρεώσεις μετά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου.

 

 

15. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες net metering ή/και φωτοβολταϊκά πάρκα;

 

Απάντηση: Οι δαπάνες για net metering και φωτοβολταϊκά πάρκα είναι επιλέξιμες.

 

 

16. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και έχουν ΚΑΔ επένδυσης τον 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά μεταφορικού μέσου. Όταν μια επιχείρηση δηλώνει ΚΑΔ επένδυσης τον 49.41, είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς επικαθήμενου οχήματος στην κατηγορία 2. Μηχανήματα- εξοπλισμός;

 

Απάντηση: Ναι, είναι επιλέξιμη η αγορά επικαθήμενου στην κατηγορία 2. Μηχανήματα- εξοπλισμός, για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ επένδυσης τον 49.41 | Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ.2 του Κανονισμού 1407/2013 δεν επιτρέπεται η αγορά του οχήματος (τράκτορα) από επιχειρήσεις οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

 

17. Επιχείρηση που δηλώνει ως ΚΑΔ επένδυσης τους ΚΑΔ α) 49.39.31.01 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό ιδιοκτήτη & β) 49.39.31.02 | Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν), με οδηγό μη ιδιοκτήτη, δύναται να αιτηθεί αγορά λεωφορείου ως βασικό εξοπλισμό (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης) στην κατηγορία 2.1 με όριο δαπάνης 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού;

  

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

 

 

 

18. Ατομική επιχείρηση θέλει να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο με ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τον 77.11.10.01 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά των επιβατικών αυτοκινήτων για την δραστηριότητα της επιχείρησης στην κατηγορία δαπανών ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ κατηγορία 2.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ;

 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

 

 

 

Επισήμανση : Τα ανωτέρω αποτελούν χρηστικές διευκρινίσεις σε συχνά ερωτήματα των υποψηφίων επί του περιεχομένου της Αναλυτικής Πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δε συνιστούν αλλαγή των όρων, των προϋποθέσεων και του περιεχομένου της Αναλυτικής Πρόσκλησης για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Δράση.

Mε τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου 


ANKO AE Social Media

 

ANKO SA Facebook  ANKO SA LinkedIn  ANKO SA Instagram  ANKO SA Youtube

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.