• Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Σχεδιασμός & Διαχείριση Προγραμμάτων
  Ανάπτυξη της Υπαίθρου
  Στήριξη της Επιχειρηματικότητας
  Ενίσχυση της Ανάπτυξης
  Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Μέτρο 19 CLLD/LEADER & Προτεραιότητα 4 ΕΠΑλΘ
  Τοπική επιχειρηματικότητα – αγροδιατροφή
  Δικτύωση-Συνεργασία-Συμμετοχή
  Ποιότητα ζωής τοπικού πληθυσμού
  Καινοτομία
 • EEN
  To Δίκτυο «Enterprise Europe Network»
  συνιστά μία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  Αποτελεί ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο
  επιχειρηματικής υποστήριξης σ' όλη την Ευρώπη
 • GEODM
  Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δυτικής Μακεδονίας
  Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
  Χαρτογραφικά, Περιγραφικά Στοιχεία
  και Θεματικούς Χάρτες
Logo image

Η πολιτική για την Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη στοχεύει:

 • στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, με την ενσωμάτωση
 • της στρατηγικής της Λισσαβόνας
 • της στρατηγικής της Γκέτενμποργκ
 • για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη

Η ανάπτυξη της υπαίθρου – αγροτική ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, καθόσον πρόκειται για διαδικασία Περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα προγράμματα είναι τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή η περιφερειακή ανάπτυξη, με ίσες ευκαιρίες για όλους και σ’ ένα περιβάλλον δημιουργίας.

Αυτή ακριβώς η λογική αποτυπώνεται και στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και από το οποίο θα αντληθούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση της στρατηγικής για την «Ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη Δυτ. Μακεδονίας».

Χρησιμοποιώντας αυτή την σελίδα, συμφωνείτε στη χρήση των cookies.